Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

03 oct

Номер: 10294944

Страна: Андорра

Источник: TED

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Ссылка на первоисточник

Для просмотра ссылки на первоисточник Вам надо зарегистрироваться

Дата публикации


03-10-2018

Описание


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
   Úprkova 795/1
   Ostrava
   702 23
   Andorra
   Telephone: +420 595135915
   E-mail: ssmsk@ssmsk.cz
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   Other activity: Správa silnic
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zajištění letní a zimní údržby na silnicích v oblasti Bílovec na rok 2018-2020

   2. Main CPV code:
    50230000, 50230000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění letní a zimní údržby v oblasti Bílovecka, vč. dodávky materiálu a zajištění bezpečnosti silničního provozu na těchto komunikacích.

    Údržba bude probíhat po dobu 2 let.

    Poskytovatel služby je povinen vždy k 31.10. příslušného roku být předzásoben posypovou solí v objemu min. 700 tun posypových solí a cca 1 500 tun drtě (s určením na poskytování této služby).

    Místem plnění jsou pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na území okresu Bílovec.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 40 349 170.00 CZK
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    50230000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Okres Bílovec

   4. Description of the procurement:

    Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění letní a zimní údržby v oblasti Bílovecka, vč. dodávky materiálu a zajištění bezpečnosti silničního provozu na těchto komunikacích.

    Údržba bude probíhat po dobu 2 let.

    Poskytovatel služby je povinen vždy k 31.10. příslušného roku být předzásoben posypovou solí v objemu min. 700 tun posypových solí a cca 1 500 tun drtě (s určením na poskytování této služby).

    Místem plnění jsou pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na území okresu Bílovec.

   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 125-285324
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-09-27
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
    64619036
    Velké Albrechtice 256
    Velké Albrechtice
    742 91
    Czech Republic
    Telephone: +420 556411240
    E-mail: soussro@soussro.cz
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 40 349 170.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Uzavření rámcové dohody

  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167111
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167112
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

    Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

    Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

    Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

    Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

    Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

    Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

    Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167111
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167112
  3. Date of dispatch of this notice
   2018-10-01